Algemene voorwaarden

De website www.internationale-vrouwendag.nl en de inhoud ervan is eigendom van en wordt beheerd door Aletta Makken, gevestigd te Steenwijk.
De algemene voorwaarden zijn als volgt:

Toepasselijkheid bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je bezoek aan en het gebruik van deze website. Ook de via of op deze website aan je ter beschikking gestelde informatie en diensten. Door je bezoek en gebruik van deze website ga je akkoord met  deze voorwaarden. Ik wijs  je erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 04-08-2023

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is  bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Internationale-Vrouwendag.nl . zorgt er in alle redelijkheid voor dat de informatie op deze website en de inhoud juist  is, maar garandeert niet dat de website en/of informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de website en/of informatie actueel of compleet is.

Internationale-Vrouwendag is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website en/of informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van fouten, gebreken, malware en virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de website en/of informatie.

Internationale-Vrouwendag is  niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Internationale-Vrouwendag is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Het privacy statement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van je op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Tekst- en beeldrechten
Internationale-Vrouwendag heeft het recht om teksten/ foto’s van evenementen en bijeenkomsten te publiceren op de website of op andere plekken.
Door het laten plaatsen van een activiteit ga je akkoord met het publiceren van teksten en beelden. Aangeleverd beeldmateriaal en logo’s dienen rechtenvrij te zijn.

Internationale-Vrouwendag is niet verantwoordelijk voor de opgelopen schade aan auteursrecht indien er toch beschermd materiaal wordt aangeleverd. Eventuele schadeclaims zullen bij de indiener van de activiteit worden neergelegd.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website bij Internationale-Vrouwendag (Aletta Makken)
Bezoekers mogen de site en de informatie raadplegen  voor eigen gebruik,. Elk ander gebruik van deze site of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze site in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de site en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aletta Makken.

Gebuik logo en oneigenlijk gebruik Reb-Elsje

Gebruik logo en beeldmateriaal in eigendom Int. Vrouwendag: het is ontworpen door DB Promotie. Zowel het vrouwenteken als de tekst (en lettertype) zijn door deze grafische vormgever ontwikkeld. In de eigenschappen van het logo staat een naamsvermelding. Het logo/beeldmateriaal mag niet gebruikt worden door derden.

Bij het gebruik van het logo en/of beeldmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming zullen er direct kosten in rekening worden gebracht ad. € 75,00 per dag dat het auteursrecht wordt geschonden. 

Reb-Elsje is ontworpen door PrimaPrent in opdracht van het platform Internationale Vrouwendag. Dit beeldmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag onder geen beding worden gebruikt voor eigen doeleinden. Het mag niet worden ingezet voor promotionele, commerciële of andere doeleinden.  

Bij het gebruik van Reb-Elsje zullen er direct kosten in rekening worden gebracht ad. € 125,00 per dag dat het auteursrecht wordt geschonden. Wij geven geen waarschwing maar gaan direct over tot het innen van dit bedrag nadat wij hebben geconstateerd dat het beeld is gebruikt.

Gebruik toolkit

De toolkit is ontworpen  door het platform Internationale Vrouwendag en posters, kaarten en posts kunnen worden gedownload. Het is niet toegestaan om de websitevermelding na het downloaden te verwijderen of aan te passen. Indien dit toch gebeurt zullen wij direct kosten in rekening brengen ad. € 75,00 per dag dat het auteursrecht wordt geschonden.

 

Aansluiten sprekers bij het platform

Indien men zich als spreker en/of ervaringsdeskundige aansluit bij het platform onderschrijft men de missies van het platform en is zelf actief op het gebied van emancipatie, SDG’s en een gelijkwaardige positie van meisjes en vrouwen.
De prijs voor de Aansluiting bedraagt €69,95  per jaar.  Er kan niet in termijnen worden betaald. U ontvangt een factuur.
Vanaf het moment dat de betaling binnen is, gaat de overeenkomst in en zal eindigen na 12 maanden. Het wordt niet automatisch verlengd. Na het jaar stopt uw deelname automatisch.
U mag gebruik maken van de diensten zoals vermeld op de website; aansluiten bij het platform. Platform Internationale Vrouwendag is niet BTW plichtig.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Indien je dat niet wenst kun je dat via instellingen van je browser uitzetten.

Betalingen en giften

Het plaatsen van activiteiten is geheel gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Giften kunnen worden overgemaakt via de diverse knoppen op de website. Indien gewenst kan er een factuur worden verstuurd.

 

Privacyverklaring

Internationale-Vrouwendag Internationale-Vrouwendag, gevestigd aan Westercluft 188 8332 AK Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.internationale-vrouwendag.nl Westercluft 188 8332 AK Steenwijk 0031643031690

Aletta Makken is de Functionaris Gegevensbescherming van Internationale-Vrouwendag Hij/zij is te bereiken via info@internationale-vrouwendag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Internationale-Vrouwendag verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@internationale-vrouwendag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Internationale-Vrouwendag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Internationale-Vrouwendag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Internationale-Vrouwendag) tussen zit. Internationale-Vrouwendag gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Internationale-Vrouwendag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Organisaties die activiteiten organiseren
Bewaartermijn: 2 jaar, facturen etc 7 jaar
Reden: openbaar kunnen maken van hun activiteiten op de website, contactmogelijkheden en bijhouden administratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Internationale-Vrouwendag deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  Internationale-Vrouwendag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Internationale-Vrouwendag jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Website, naam organisator en mailadres van organisator wordt toegevoegd op de website en is voor iedere bezoeker op de website te vinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Internationale-Vrouwendag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Internationale-Vrouwendag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@internationale-vrouwendag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Internationale-Vrouwendag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Internationale-Vrouwendag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met  info@internationale-vrouwendag.nl.

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Beveiligd excel op externe harde schijf