Emancipatiebeleid in elke gemeente

Met emancipatiebeleid kunnen wij belemmeringen benoemen en wegnemen. Gelijke kansen creëren voor alle meisjes en vrouwen.

Vrouwenemancipatie gaat over het maken van eigen keuzes, kansen krijgen en pakken, jezelf kunnen zijn en (economisch) zelfstandig zijn.
Het komt erop neer dat de vrouwen zich  niet belemmerd voelen in onze maatschappij. Ondanks tal van positieve ontwikkelingen op het gebied van vrouwenemancipatie is er nog altijd veel te doen en daarom is blijvende aandacht belangrijk.

De verkiezingen zijn in zicht. Actie vereist!

Met de op stapel zijnde gemeenteraadsverkiezingen kunnen politieke partijen nu het verschil maken.
Van Engelshoven schreef het eerder in een brief: “Emancipatie is nooit af. Naast deze uitgelichte speerpunten van dit Kabinet is het ook goed om te zien dat er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen voor Paarse Vrijdag in het gehele onderwijs, veel steden actief beleid voeren om hun stad veiliger te maken voor vrouwen.”

Emancipatie is een structureel onderwerp binnen onze Rijkshoverheid en dat zou voor gemeenten ook moeten gelden. Niet iedere gemeente heeft specifiek beleid o emancipatie en dat is, gezien de ontwikkelingen, hard nodig.
Er liggen nu kansen voor politieke partijen binnen de gemeenten.

Als onze Rijksoverheid inzet op emancipatiebeleid voor vrouwen dan zouden alle gemeenten moeten volgen

Een aantal grotere steden heeft al actief emancipatiebeleid maar veel gemeenten hebben dit in de loop der jaren afgeschaft of hebben het onder gebracht in hun lokale inclusieagenda.
Toch zijn wij daar geen voorstander van. Beleid op vrouwenemancipatie verdient de aandacht die het nodig heeft, zeker gezien de ontwikkelingen in deze tijd.
Huiselijk geweld, ongelijke beloning, een onveilig gevoel op straat en de eeuwig durende traditionele takenverdeling van zorg zijn zaken die vandaag de dag nog steeds aan de orde zijn.
Mannen die niet parttime mogen gaan werken of niet voldoende ouderschapsverlof kunnen opnemen.

Ja, ook mannen spelen een cruciale rol bij emancipatie.

Wat mag niet ontbreken in het beleid?

Emancipatiebeleid zou wat ons betreft de volgende pijlers moeten bevatten:

  • gelijke kansen voor vrouwen;
  • weerbaarheid van vrouwen zowel op straat, in huis als online;
  • economische zelfstandigheid van vrouwen;
  • bewustzijn omtrent het belang van vrouwenemancipatie in de maatschappij

Kansengelijkheid:
Verken de mogelijkheden van bijvoorbeeld een moedermavo.  Betrek lokale vrouwenorganisaties  zodat zij vrouwen kunnen attenderen op de landelijke regelingen voor onderwijs en studie.
Ontwikkel een vrouwentafel waarbij vrouwen uit de gemeente een actieve bijdrage leveren aan het op te stellen beleid

Weerbaarheid:
Faciliteer lokale vrouwenorganisaties om bewustzijn te creëren in huiselijke situaties
Breng straatintimidatie in kaart
Geef voorlichting op scholen

Economische zelfstandigheid:
Zorg voor meer moederbanen en ga in gesprek met het voortgezet onderwijs om de avondmavo te verkennen

Bewustzijn:
Organiseer als gemeente activiteiten rondom 8 maart: Internationale Vrouwendag
Haak aan bij de campagne Orange the World

 

Het is nu de tijd om beleid te ontwikkelen

Politieke partijen kunnen emancipatiebeleid opnemen in hun verkiezingsprogramma’s en wij hopen uiteraard dat dit bij veel partijen onderdeel daarvan zal zijn.
Een andere mogelijkheid is om via een motie het nieuwe college op te roepen  dit te gaan doen maar een initiatiefvoorstel kan dit ook bewerkstelligen.
Vrouwenemancipatie is hard nodig!

Voorbeelden:

Wanneer je een actief voorbeeld wenst van beleid op emancipatie, mail dan met info@internationale-vrouwendag.nl