Inspiratie voor invulling thema Invloed met Impact

Invloed met Impact. Je hoeft niet per definitie klein te denken om invulling te geven aan het thema.
Om je een beetje te inspireren willen wij je een aantal voorbeelden geven:

 

 • Ga met je werkgever in gesprek en draag bij aan een vrouwvriendelijk en geëmancipeerd personeelsbeleid
 • Praat met je gemeente over een inclusieve samenleving en geef vrouwelijke input
 • Doe onderzoek in je gemeente of provincie naar de stand van zaken met betrekking tot emancipatie en presenteer de resultaten
 • Ontwikkel plannen die lokaal bijdragen aan de vermindering van huiselijk geweld tegen vrouwen

Inspiratie kwam ook van de GroenLinks partij Goes, die een motie wil indienen om emancipatie op het basisonderwijs te stimuleren. De motie vind je hieronder en je mag het gebruiken!
In 2018 was er in Steenwijkerland een motie om meer straatnamen te vernoemen naar vrouwen uit de lokale geschiedenis. Ook die motie vind je hieronder en mag gebruikt worden!

 

 

Motie Rebelse Meisjes

 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering op 12 november 2020,

Jaarlijks wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd, dit is helaas nog steeds nodig omdat gelijkheid tussen mannen en vrouwen niet vanzelfsprekend is. Wereldwijd gezien bestaan er immense verschillen tussen mannen en vrouwen, resulterend in dwangarbeid, gedwongen huwelijken en slavernij.

In Nederland is de ongelijkheid kleiner, maar zien we nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om carrièrekansen en salaris, en daalde Nederland het afgelopen jaar op de ´Gender Gap Index´ van het World Economic Forum.

Het boek ´Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Honderd bijzondere Nederlandse vrouwen´ wil de uitzonderlijke vrouwen uit onze geschiedenis de aandacht geven die ze verdienen en laten zien dat vrouwen net zo belangrijk zijn als mannen. Zo vormen zij een inspiratie voor de vele duizenden meisjes die nu opgroeien en dromen koesteren, zodat zij op kunnen groeien in een wereld met gelijke kansen voor iedereen en hun dromen waar kunnen maken.

 

Concluderende dat:

 • Er in Nederland nog altijd sprake is van genderongelijkheid. 1
 • Genderongelijkheid een vorm van discriminatie is, die in strijd is met artikel 1 van de grondwet.
 • Werkende vrouwen in Nederland 14 – 42% minder verdienen dan werkende mannen. 1,2
 • Op dit moment slechts 59,1 procent van de vrouwen aan het criterium van Economische Zelfstandigheid voldoet, tegen 78,7 procent van de mannen.3
 • Het aantal vrouwen in leidinggevende functies in Nederland een stuk kleiner is dan in andere welvarende landen. 1
 • Het aantal vrouwen in de Nederlandse politiek achterblijft (31% Tweede Kamer, 36% Eerste Kamer, 30% gemeenteraden, 26% wethouders).4
 • Het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland achterblijft (23% in 2018). 5
 • Nederland in het afgelopen jaar van de 27e naar de 38e plek van de ‘Gender Gap Index’ van het World Economic Forum gedaald is. 1,2

Overwegende dat:

 • We recentelijk Artikel 1 onthuld hebben in de raadzaal.
 • De jeugd de toekomst heeft!

Verzoekt het college:

 1. Vanwege de viering van Internationale Vrouwendag, voor iedere basisschool in de Gemeente Goes het boek ‘Bedtijdverhalen voor Rebelse meisjes. Honderd bijzondere Nederlandse vrouwen.’ te bestellen en één exemplaar van dit boek rondom de ‘Internationale Vrouwendag’ (08-03-2021) door de burgemeester en/of kinderburgemeester van de gemeente Goes, uit te laten reiken aan alle basisscholen in de gemeente Goes. 6
 2. Om ook op andere wijze de viering van Internationale Vrouwendag onder de aandacht te brengen.
 3. Te blijven ijveren om de achterstandspositie van meisjes en vrouwen zo snel mogelijk weg te werken.

En gaat over tot de orde van dag.

De motie Straatnamen vernoemen naar Vrouwen

De Raad gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

 • straatnamen niet zomaar ontstaan; straatnamen moeten worden bedacht, toegekend en aan bepaalde voorwaarden voldoen
 • de straatnamencommissie in dezen adviseert, terwijl de bevoegdheid voor het toekennen berust bij het College van B&W
 • de straatnamencommissie op geheel eigen initiatief straatnamen kan voorstellen

Constaterende dat:

 • in Steenwijkerland geen bijzondere vrouwen zijn geëerd met een straatnaam, afgezien van het Koninklijk Huis
 • straatnamen bijdragen aan het belang van eigen identiteit en cultuur waaraan in het programma ‘Mijn Steenwijkerland’ refereert

Verzoekt het College:

 • de straatnamencommissie aan te bevelen aandacht te geven bij het vernoemen van straatnamen, aan vrouwen, die zich in het bijzonder dienstbaar hebben gemaakt voor onze gemeente

En gaat over tot de orde van de dag

Motie M10 – GETEKEND AANGENOMEN – Toekennen straatnamen aan vrouwen uit Steenwijkerland