Kernwaarden

Internationale Vrouwendag

Welke waarden hechten wij aan Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, maar dat de globale nadruk ligt op gelijkheid en viering is duidelijk.

In oude en moderne geschiedenis hebben vrouwen samengewerkt en doelgerichte acties ondernomen bij het rechttrekken van  ongelijkheid en een ongelijkwaardige behandeling en positie in onze maatschappij in de hoop op een betere toekomst voor elke vrouw, wereldwijd.
Deze krachtige samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot een wereldwijd verenigd moment: Internationale Vrouwendag.

Met verschillende activiteiten kaarten vrouwengroepen, vandaag de dag, antidiscriminatieorganisaties, politieke partijen en andere organisaties deze onderwerpen aan op of rond 8 maart.

De waarden die wij hechten aan Internationale Vrouwendag bieden richting voor het type actie en/of activiteit die op deze dag worden georganiseerd.

Kernwaarden

  • Rechtvaardigheid
  • Gelijkheid
  • Waardering en respect

Rechtvaardigheid

Hoewel rechtvaardigheid tussen culturen verschillen kan, is het begrip gebaseerd op respect en gelijkheid tussen mensen.

Rechtvaardigheid betekent dat mannen en vrouwen dezelfde rechten en kansen dienen te hebben.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren.
In de juridische zin gaat gelijkheid terug op het idee van het natuurrecht, waarin ieder mens recht heeft op  een gelijke vrije wil. 

Nederland:
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan.’
De gelijkheid geldt dus uitdrukkelijk niet alleen voor Nederlanders, maar voor iedereen die zich in Nederland bevindt.

Gelijkheid

Gelijkheid betekent ervoor te  zorgen dat alle mensen gelijke kansen krijgen ongeacht hun achtergrond, cultuur, status, huidskleur etc.
Gendergelijkheid betekent dat vrouwen evenveel kansen dienen te krijgen als mannen. Nog niet zo lang geleden werden vrouwen geacht geen plaats te nemen in de politiek; zij kon zich niet verkiesbaar stellen en ze mochten niet stemmen.
Mannen werden geacht voor het gezin te zorgen en hun verantwoordelijkheid daar te nemen. De rol van de vrouw was het opvoeden van de kinderen en het verzorgen van het huis.

We hebben behoorlijke stappen gezet als het gaat om gelijkheid (gelijkwaardige behandeling) maar er zijn nog veel onderwerpen die aandacht verdienen zoals gelijke beloning van vrouwen maar ook het vergroten van het aantal verlofdagen voor vaders behoeft nog de nodige aandacht.

 

Waardering en respect

Internationale Vrouwendag is het  aangewezen moment om  jaarlijks de successen en prestaties van vrouwen te vieren.
Op die manier krijgen zij meer waardering voor hun rol als vrouw in onze maatschappij ongeacht hoe klein of groot die prestaties zijn.
Men wordt zich bewust van het talent van vrouwen en zien in deze vrouwen rolmodellen.

Respect

Gelijkheid kan alleen worden bereikt wanneer vrouwen echt gewaardeerd en gerespecteerd worden.
Maar ook dienen zij zichzelf te waarderen want zelfvertrouwen en zelfwaardering straal je uit naar anderen.
Intimidatie, seksueel en/of huiselijk geweld en vrouwen inzetten als schild in oorlogsistuaties moet uitgebannen worden.