Rapport over grensoverschrijdend gedrag binnen het onderwijs is schokkend

In opdracht van de Rijksoverheid heeft Bureau Beke en Research Nederland een onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag binnen het onderwijs.
Het doel van dit onderzoek is om scholen mogelijkheden te verschaffen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
De overheid wil weten of de huidige wet- en regelgeving voldoet.

Middelen die gebruikt zijn bij dit onderzoek

Tijdens dit onderzoek heeft men gekeken naar de meldingen bij politie, heeft men vertrouwensinspecteurs bevraagd en is er ook gekeken naar het aantal weigeringen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Maar ook werd er gekeken naar het schoolklimaat.
Sinds 1 augustus 2015 bestaat voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal
onderwijs de wettelijke verplichting om actief in te zetten op een veilig schoolklimaat voor leerlingen. Dit is vastgelegd in de Wet Veiligheid op school.

 

Conclusie

In de helft (15 scholen en instellingen) van de gevallen werd het veiligheidsplan online weergegeven op de website en bij dertien van deze vijftien was dit een actueel veiligheidsplan, dat wil zeggen niet
ouder dan twee jaar.
Bij de scholen en instellingen die het veiligheidsplan niet online beschikbaar hadden, gold in bijna alle gevallen dat er over gesproken werd in de schoolgids, maar dat de informatie ofwel te versnipperd was ofwel niet online beschikbaar was.
Slechts 4 op de 20 scholen spreekt in hun plan specifiek over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer dan 18% van alle leerlingen hebben te maken (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Het merendeel van de zedenmisdrijven wordt echter niet gemeld en blijft daardoor onopgemerkt.

Ruim de helft van de scholen vindt en meldplicht een goede maatregel terwijl de rest het lastig vindt, want waar leg je de grens en heb je wel voldoende bewijs?
Veertien van de twintig schoolleiders zijn op de hoogte van de wettelijke verplichting om bij meldingen een vertrouwensinspecteur in te schakelen. Zes schoolleiders daarentegen niet.

Weinig aandacht om dit te bespreken met leerlingen

Op basisscholen wordt er met leerlingen amper gesproken over seksueel grenschoverschrijdend gedrag.
Op middelbare scholen zijn meisjes vaker slachtoffer dan de jongens.
Van studenten die slachtoffer zijn geweest van één of meerdere vormen van seksuele intimidatie heeft vijftien procent dit op school gemeld.
In de helft van deze gevallen heeft de school iets met deze melding heeft gedaan.

Zorgelijk is dat veel besturen van scholen en hun vertrouwenspersonen niet serieus omgaan met de signalen en dus geen melding maken.

Kenmerken van de slachtoffers

In 81 procent van de zaken gaat het om een vrouwelijk slachtoffer, de overige dertien zedenzaken betreffen mannelijke slachtoffers. Ruim de helft van al deze slachtoffers zijn tussen de twaalf en achttien jaar oud.
Van de 147 geregistreerde zedenzaken in de periode 2016-2018 is slechts in  50 gevallen daadwerkelijk aangifte gedaan.
Daarvan werd 1/5 niet vervolgd.

Aanbevelingen van het onderzoeksbureau

  • introductie van een tuchtrechtelijk systeem
  • gedragsregels in arbeidscontracten leraren
  • overlegplicht scholen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het hele rapport kun je hier lezen