Alle in Nederland gedetacheerde vrouwelijke ambassadeurs treden toe tot invloedrijk SER Topvrouwen netwerk

 

Alle 41 vrouwelijke ambassadeurs in Nederland, die landen uit de hele wereld vertegenwoordigen, hebben zich aangesloten bij het SER Topvrouwen netwerk. SER Topvrouwen onderschrijft het belang van een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag en de bijdragen van vrouwen aan onze samenleving. Vrouwen ondervinden echter nog steeds aanzienlijke hindernissen. Het thema van Internationale Vrouwendag dit jaar is ‘Choose to Challenge’: het aan de kaak stellen van gendervooroordelen en –ongelijkheid. De diplomatieke gemeenschap in Nederland en SER Topvrouwen zijn verenigd in hun missie voor gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Investeren in het potentieel van vrouwen en meisjes komt de hele samenleving ten goede. Bouwen aan een meer inclusieve wereld is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Joanna Roper, Britse ambassadeur in Nederland, zegt:

“Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn hechte partners, die samenwerken om gendergelijkheid en inclusie te bevorderen in onze eigen landen en over de hele wereld. Als onderdeel van ons EmbasShe-initiatief streven we naar gelijkheid voor vrouwen en meisjes in alle aspecten van het leven: toegang tot onderwijs, gelijke beloning, en vertegenwoordiging in topposities in alle sectoren.”

Caroline Holtgrefe, directeur SER Topvrouwen, zegt:

” SER Topvrouwen is verheugd over de toetreding van de ambassadeurs tot het SER Topvrouwen netwerk. Deze verbinding draagt bij aan onze gezamenlijke missie. En ongetwijfeld kunnen wij van elkaar leren en elkaar inspireren!”

Adia Sakiqi, Albanees ambassadeur in Nederland, zegt:

“Ik ben bevoorrecht dat ik voorzitter mag zijn van zo’n krachtige en snelgroeiende groep van de vrouwelijke ambassadeurs in Nederland. Deelname aan SER Topvrouwen tilt onze groep tot een ander niveau en versterkt connectiviteit, want dit netwerk is er om te inspireren, te ondersteunen en te empoweren.”

Over SER Topvrouwen

SER Topvrouwen onderschrijft het belang van een groter aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven in Nederland. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in onze database, willen we de opkomst van vrouwen naar topposities stimuleren. De database staat open voor vrouwen met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of publieke en semi-publieke organisaties op bestuurlijk, management- of directieniveau. Vanuit de wens om het innovatief vermogen te vergroten, te komen tot evenwichtige besluitvorming en een zo breed mogelijke sensitiviteit voor ontwikkelingen in de samenleving, hoort genderdiversiteit in het bedrijfsleven bovenaan de agenda in de bestuurskamer te staan. SER Topvrouwen zal alle partijen – bedrijven, executive search bureaus, mannen en vrouwen – betrekken bij het debat over diversiteit en het versnellen van diversiteit.

Over de Women Ambassador Group NL

De Women Ambassadors Group is een collectief van vrouwelijke ambassadeurs die geaccrediteerd zijn bij het Koninkrijk der Nederlanden. Dit jaar is de Albanese ambassadeur in Nederland, H.E. Adia Sakiqi, de coördinator. De groep organiseert evenementen en brengt het werk van de vrouwelijke ambassadeurs en gelijkgestemde organisaties in Nederland onder de aandacht.

Over de Britse Ambassade Den Haag

De EmbasShe-campagne van de Britse ambassade is sinds 2018 actief op het gebied van gendergelijkheid en vrouwelijk leiderschap. De campagne richt zich op het faciliteren van gesprekken en kansen binnen de Ambassade en door samenwerking met externe partners. De Britse Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) zet zich in voor inclusie en diversiteit op alle werkterreinen. De campagne voor onderwijs voor meisjes is een van hun belangrijke prioriteiten voor het buitenlandbeleid dit jaar. De Britse ambassadeur in Nederland, H.E. Joanna Roper, was eerder de Special Envoy van het FCDO voor gendergelijkheid.

 

 

 

All female Ambassadors posted to the Netherlands join influential Dutch SER Topvrouwen network

All 41 female ambassadors to the Netherlands, representing countries from all over the world, have joined the SER Topvrouwen network. SER Topvrouwen endorses the importance of increasing the number of women represented at the top levels of business in the Netherlands.

On 8 March we celebrate International Women’s Day, marking women’s achievements and contributions to our societies. However, women still encounter significant obstacles. This year’s theme for International Women’s Day is to ‘Choose to Challenge’ and call out gender bias and inequality. The diplomatic community in the Netherlands and SER Topvrouwen are united in their mission for equal representation of women in business and government. Investing in the potential of women and girls benefits the whole of society and we have a shared responsibility to build a more inclusive world.

Joanna Roper, British Ambassador to the Netherlands, says:

“The UK and the Netherlands are close partners, working together to promote gender equality and inclusion in our own countries and around the world. As part of our EmbasShe initiative, we strive to achieve equality for women and girls  in all aspects of life: access to education, equal pay, and representation in top positions across all sectors.

Caroline Holtgrefe, SER Topvrouwen Director, says:

“SER Topvrouwen is proud that the ambassadors have joined the SER Top Women network. This connection contributes to our shared mission. And no doubt we can learn from and inspire each other!”

Adia Sakiqi, Albanian Ambassador to the Netherlands, says:

“I am privileged to chair such a powerful and fast-growing group of the Women Ambassadors to the Netherlands.  Becoming part of SER Topvrouwen will take our group to another level, that of connectivity, as this network is there to inspire, support and empower.”

About SER Topvrouwen

SER Topvrouwen endorses the importance of having a larger share of women at the top levels of business in the Netherlands. By including women with talent and ambition in our database, we want to stimulate the rise of women to top positions. The database is open to women with relevant work experience in business or public and semi-public organisations at administrative, management or executive level. The desire to enhance innovative capacity and achieve balanced decision-making and the broadest possible sensitivity to development in society means that gender diversity in companies belongs at the top of the agenda in the boardroom. SER Topvrouwen will involve all parties – companies, executive search agencies, men and women – in the debate about diversity and accelerating diversity. 

About The Women Ambassador Group NL

The Women Ambassadors Group is a collective of female Ambassadors accredited to the Kingdom of the Netherlands. The coordinator this year is the Albanian Ambassador to the Netherlands, H.E. Adia Sakiqi. The group organises events and highlights work by the female Ambassadors and like-minded organisations in the Netherlands.

About British Embassy The Hague

The British Embassy’s EmbasShe campaign has been active on gender equality and female leadership since 2018. The campaign focuses facilitating conversation and opportunities within the Embassy and by working with external partners. The UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) is dedicated to inclusion and diversity in all areas of work. The Girls Education campaign is one of their important foreign policy priorities this year. British Ambassador to the Netherlands, H.E. Joanna Roper previously served as the FCDO’s Special Envoy for Gender Equality.