Vrouwenemancipatie

Wat is de stand van zaken en is er misschien meer nodig dan alleen het bekend maken van de cijfers? Hoe gaat het met de vrouwen in Nederland als het gaat om veiligheid, economie en gelijke kansen? Het CBS zegt daarover het volgende.

Nederlandse mannen en vrouwen zouden liever parttime werken zodra er kinderen komen. Echter, zo blijkt uit de praktijk blijven mannen vaak fulltime werken. Ook vanwege het feit dat werkgevers niet staan te springen om vaders parttime te laten werken.
Er ligt dus nog een taak voor werkgevers om in te spelen op de behoefte van vaders.

Ook met de ecomische situatie van vrouwen na een scheiding is het niet goed. Meer dan4 op de 10 huwelijken strandt met als gevolg dat vrouwen, vaker dan mannen, vervallen naar een inkomen op bijstandsniveau. Mannen hebben het vaak makkelijker: ze behouden hun, doorgaans fulltime baan. Dat is zorgelijk temeer omdat Nederland het slechter doet dan omliggende landen.  Ook hier is nog werk aan de winkel. Nederland kan inzetten op meer en betere opvang van kinderen. Dat kan bijvoorbeeld door opvang te regelen op kantoor.

Vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn lager opgeleid, hebben minder vaak werk en zijn daarmee dus ook minder vaak economisch zelfstandig  dan hun landgenotes zonder of meteen westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd zijn vrouwen met een migratieachtergrond relatief vaak werkloos, vooral niet westerse vrouwen en vrouwen uit de jongste EU-lidstaten. Vrouwen afkomstig uit vluchtelinglanden moeten meestal van een uitkering rondkomen, en een minderheid van hen is economisch zelfstandig. 

Veiligheid

Vrouwen voelen zich veel vaker onveiliger dan mannen. Dat gevoel geldt zowel op straat, als in de eigen omgeving of thuis. Vrouwen zijn veel vaker slachtoffer van geweld (geweld achter de voordeur). De meeste vrouwen kennen de dader. Het onveilige gevoel van vrouwen is een duivels dilemma en is al sinds jaar en dag een probleem. Vaak ligt de oorzaak bij gewelddadige mannen. Het zou dan ook hard nodig zijn om jongens op vroege leeftijd voor te lichten hoe om te gaan met vrouwen. Het kan immers ook te maken hebben met cultuur of de omgeving waarin men opgroeit. Gemeenten zouden meer moeten doen om de veiligheid van vrouwen te borgen.  Wij zien vaak in de praktijk dat wanneer vrouwen melding maken van onveiligheid, de politie en of lokale overheid lang niet altijd ingrijpt. Dat is wel te verklaren omdat de overheidsinstanties niet altijd op de hoogte zijn van het wel en wee achter de voordeur. Toch zouden deze instanties de signalen serieus moeten nemen.

Onderwijs

Meisjes doen het nog steeds beter op school dan jongens. Jongens verlaten doorgaans vaker school. Meisjes zijn doorgaans sneller met het behalen van diploma’s en zijn gemiddeld genomen hoger opgeleid dan mannen. Toch werken vrouwen vaker parttime dan mannen en dat heeft ook te maken met het feit dat zij vaker zorgtaken op zich nemen. Toegegeven dat werkgevers niet altijd willen dat mannen parttime werken om te kunnen zorgen. Hier ligt nog een kans voor werkgevers.

Beleid op vrouwenemancipatie is nodig

Wij willen het nogmaals benadrukken dat het hard nodig is dat gemeenten beleid ontwikkelen op het gebied van vrouwenemancipatie. Wij zi jn van mening dat de conclusies van het CBS nogal rooskleurig zijn maar dat de werkelijkheid minder fraai is. Zolang vrouwen nog steeds te maken hebben met een loonkloof, geweld achter de voordeur en ongelijke kans op elk willekeurig gebied, is het noodzakelijk dat er blijvend aandacht voor is.

terug naar home